Zamknij

Pliki cookie (ciasteczka):

Pliki cookie są niezbędne do tego, aby jak najlepiej wykorzystać zasoby strony internetowej HCV jestem świadom. Przechowują one informacje o Twoich preferencjach i inne informacje pomagające nam udoskonalić naszą stronę www. Żadna z tych informacji nie będzie służyć do zidentyfikowania Ciebie. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz jak kontrolować je za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej z przewodnika po plikach cookie.

Konkurs na Twarz kampani HCV - Regulamin

Regulamin konkursu "Twarz kampanii HCV”

 § 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Twarz kampanii HCV", zwanego dalej "Konkursem", jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa, NIP 5250008732, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000069210, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie Landing Page kampanii prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: http://www.hcv.pzh.gov.pl oraz w social mediach kampanii w dniach od 04.04.2016 roku do 15.12.2016 roku.
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

§ 2.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające Certyfikat ukończenia kursu dotyczącego wiedzy o HCV z punktacją nie mniejszą niż 11 oraz spełniające warunki określone w Regulaminie.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, co pracownik, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 3.

Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Zadaniem konkursowym jest udział w szkoleniu on-line z zakresu wiedzy o HCV, dostępnego na platformie e-learningowej opublikowanej na stronie http://www.hcv.pzh.gov.pl i zdobycie co najmniej 11 punktów z testu sprawdzającego nabytą wiedzę oraz zdobycie Certyfikatu.
 2. Spełniając  warunki, o których mowa w ust. 1, uczestnik nabywa prawo do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie zobowiązuje się do udzielenia niezbędnych zgód, jakie mogą być wymagane w zakresie rozpowszechniania jego wizerunku i publikowania treści, w tym za ich zgodność z prawem, w tym prawem własności intelektualnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

§ 4

Etapy Konkursu i Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Spośród osób, które uzyskały Certyfikat zgodnie z § 1 Regulaminu, spełniających warunki określone w § 2 i 3, w terminach:

 1.  
  • 04.04.2016
  • 10-15.04.2016
  • 05.2016 – 11.2016: do każdego 5-tego dnia miesiąca i po każdym 20-tym dniu miesiąca
  • 15.12.2016

Komisja powołana przez Organizatora, w składzie co najmniej trzech członków,  wylosuje po 1 zwycięzcy w każdym z terminów losowań.

2. Wylosowany przez Komisję zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Zwycięzca zobowiązany będzie potwierdzić, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu powiadomienia, chęć udziału w Konkursie. Następnie przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej następującą formułę:

1)    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, j.t.), w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie na "Twarz kampanii HCV", zgodnie z Regulaminem Konkursu.

2)    Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu na „Twarz kampanii HCV”, rozumiem i akceptuję jego postanowienia w całości.”

3)    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

4)    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach prowadzonej przez NIZP-PZH działalności gospodarczej, w szczególności dla realizacji celów marketingowych oraz reklamowych.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, j.t.) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny z siedzibą przy ul. Chocimskiej 24, 00·791 Warszawa, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie na "Twarz kampanii HCV". Administrator danych osobowych informuje o możliwości dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wniesienia wniosku o zaprzestaniu ich przetwarzania.

4. Organizator informuje, że wyrażenie powyższych zgód jest niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wydania nagrody w Konkursie.

5. Uczestnik Konkursu nie nabywa prawa do nagrody, o której mowa w § 5, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu e-mail, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych i innych danych służących do identyfikacji uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych danych wynikające z przyczyn dotyczących uczestnika, o których uczestnik nie poinformował Organizatora.

8. Z każdego losowania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu.

9. Informację o zwycięzcach wyłonionych w poszczególnych losowaniach Konkursu,  Organizator opublikuje na stronie http://www.hcv.pzh.gov.pl oraz landing page kampanii.

§ 5

Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest udział w około 5 minutowym filmie dotyczącym promocji wiedzy o HCV, dobrych praktyk w swoim miejscu pracy (bez bezpośredniego reklamowania tego miejsca) oraz możliwość wykorzystania przez Organizatora wizerunku Zwycięzcy podczas działań w ramach kampanii, w tym na landing page kampani oraz w social mediach kampanii, a także w materiałach informacyjno-promocyjnych Programu „Zapobiegania zakażeniom HCV”.
 2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
 3. W celu dokonania identyfikacji nagrodzonego uczestnika, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości.

§ 6

Prawa Autorskie

 1. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że udziela zezwolenia na publikację swojego wizerunku podczas działań w ramach kampanii, w tym na landing page kampanii, oraz w social mediach kampanii, a także w materiałach informacyjno-promocyjnych Programu „Zapobiegania zakażeniom HCV”.
 2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że użycie wizerunku nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich, ani dóbr osobistych.
 3. Zwycięzca zwolni Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń, o których mowa w ust. 1, a ponadto będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec Organizatora za wszelkie szkody poniesione przez niego z tego tytułu, w tym przede wszystkim, choć nie wyłącznie, za szkody związane z roszczeniem o odszkodowanie za bezprawne wykorzystanie wizerunku lub naruszenie dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Zwycięzca, jako wyłącznie odpowiedzialny, zrekompensuje Organizatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. W przypadkach dopuszczalnych prawem Zwycięzca wstąpi w miejsce Organizatora do każdego postępowania, którego przedmiotem będą roszczenia opisane powyżej, a jeśli to nie będzie dopuszczalne przez przepisy prawa, to Zwycięzca przystąpi do takiego postępowania obok Organizatora.
 5. Zwycięzca przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do wizerunku, który stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz.631), w tym również nieograniczone prawo do rozporządzania tymi prawami oraz do udzielania licencji na korzystanie z tych praw osobom trzecim oraz wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz prawo własności nośników, na których utwór ustalono i utrwalono. Uprawnienia Organizatora w powyższym zakresie rozciągają się również na wyłączne uprawnienie do korzystania i rozporządzania prawami własności przemysłowej, prawami z zakresu wynalazczości itp.
 6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 5 obejmuje nieograniczone w czasie i przestrzeni korzystanie jak również rozporządzanie prawami. Przeniesienie praw następuje na cały czas ich trwania i obejmuje wszystkie możliwe i znane w dniu przeniesienia pola eksploatacji, m.in. wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności do:
  1. wyłącznego używania i wykorzystania wizerunku Zwycięzcy we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej,
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć Zwycięzcy jakąkolwiek techniką, na jakichkolwiek nośnikach audiowizualnych, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, i to bez względu na użytą technologię zapisu i pojemność nośnika, na CD, VCD, CD, plikach MP3, pamięci flash;
  3. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu zdjęć Zwycięzcy na nośnikach elektronicznych, materiałach tekstylnych, w formie papierowej;
  4. publicznego wystawiania i wyświetlania zdjęć Zwycięzcy podczas działań w ramach kampanii, w tym wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL);
  5. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem zdjęć Zwycięzcy;
  6. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnych i umieszczenia zdjęć Zwycięzcy w Internecie;
  7. wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  8. publicznego wystawiania zdjęć Zwycięzcy.
 7. Zwycięzca zezwala na wykorzystanie zdjęć z profesjonalnej sesji filmowej w całości lub częściach, fragmentach, samodzielnie, lub w dziełach innych podmiotów, lub w połączeniu (kompilacja) z dziełami innych podmiotów oraz w celach promocji i reklamy, Organizatora, niezależnie od ich formatu. Zwycięzca udziela Organizatorowi zezwolenia na sporządzanie, rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu oraz prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
 8. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie i prezentację swojego wizerunku oraz na publikację swojego imienia i nazwiska na stronach kampanii i innych stronach internetowych niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem w ramach działań marketingowych Organizatora.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; ul. Chocimskiej 24; 00-791 Warszawa, z dopiskiem Konkurs na "Twarz kampanii HCV" w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez składającego reklamację, na piśmie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celach marketingowych Organizatora związanych z prowadzoną kampanią.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 Warszawa.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której pracuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.1997 nr 133, poz. 833 z późn. zm.)
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach http://www.hcv.pzh.gov.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Uczestnicy Konkursu będą wyrażali zgodę w formie oświadczenia woli, na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami), która będzie zamieszczona w treści e-mail’a potwierdzającego chęć udziału w Konkursie. Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celach marketingowych Organizatora związanych z prowadzoną kampanią. Dane osobowe uczestników uzyskane w związku z uczestnictwem i dla celów zorganizowania Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Konkursu. Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
Licznik odwiedzin: 12229